Music:

   
  K!nnezzi.
  99 emra te allahut
 
2. ER-RAHMAN   - i Gjithëmëshirëshmi  
3. ER-RAHIM     - Mëshirëploti
4. EL-MELIK     -   Sunduesi  
5. EL-KUDDUS   -   i Pastërti  
6. ES-SELAM   -   Paqëdhënësi  
7. EL-MU'MIN     -Siguruesi  
8. EL-MUHEJMIN   - Mbizotëruesi
9. EL-AZIZ       -   Fuqiploti  
10. EL-XHABBAR   - i Gjithëfuqishmi  
11. EL-MUTEKEBBIR -   i Madhërishmi  
12. EL-HALIK       -   Krijuesi
13. EL-BARIJ     -   Filluesi
14. EL-MUSAWWIR   - Formëdhënësi  
15. EL-GAFFAR     -   Falësi  
16. EL-KAHHAR   -   Mposhtësi  
17. EL-WEHHAB   -   Dhuruesi
18. ER-REZAK     -   Furnizuesi  
19. EL-FETTAH   -   Zgjidhjedhënësi
20. EL-'ALIM     - i Gjithëdituri
21. EL-KABID   -   Shtrënguesi
22. EL-BASIT     - Dhënësi  
23. EL-HAFIDU   - Përulësi
24. ER-RAFI'       - Lartësuesi  
25. EL-MU'IZZU -   Ngritësi  
26. EL-MUDHIL-L -   Nënshtruesi
27. ES-SEMI'     -   Dëgjuesi
28. EL-BASIR     -   Vështruesi
29. EL-HAKEM   -     Gjykuesi  
30. EL-'ADL       -   i Drejti  
31. EL-LATIF     -   i Buti  
32. EL-HABIR   -   i Gjithëinformuari  
33. EL-HALIM   -   Përdëllimtari  
34. EL-'ADHIM   - Madhështori  
35. EL-GAFUR -   Gjithëfalësi  
36. ESH-SHEKUR -   Mirënjohësi
37. EL-'ALIJJ   -   i Larti  
38. EL-KEBIR   -     i Madhi  
39. EL-HAFIDH   -   Ruajtësi  
40. EL-MUKIT     -   Ushqyesi
41. EL-HASIB     -   Llogarimarrësi  
42. EL-XHELIL   -   Fisniku  
43. EL-KERIM     -   Bujari
44. ER-REKIB     -   Vigjëluesi
45. EL-MUXHIB   -   Lutjepranuesi
46. EL-WASI'   -     Gjithëpërfshirësi
47. EL-HAKIM     -   i Urti
48. EL-WEDUD     -   i Dashuri
49. EL-MEXHID   -   i Lavdishmi
50. EL-BA'ITH     -   Ringjallësi
51. ESH-SHEHID -   Dëshmuesi
52. EL-HAKK     -   i Vërteti
53. EL-WEKIL   -   Përkujdesësi
54. EL-KAWIJJ   -   i Forti
55. EL-METIN   -   i Pathyeshmi
56. EL-WELIJJ -   Mbrojtësi
57. EL-HAMID   -   i Falënderuari
58. EL-MUHSIJ   - Gjithënjohësi
59. EL-MUBDIJ   -   Nismëtari  
60. EL-MU'ID   -   Rikrijuesi
61. EL-MUHJI   -   Jetëdhënësi
62. EL-MUMIT   -   Jetëmarrësi  
63. EL-HAJJ     -   i Gjalli
64. EL-KAJJUM -   i Përjetëshmi  
65. EL-WAXHID -   Kreatori  
66. EL-MAXHID -     i Nderuari
67. EL-WAHID   -   i Vetmi  
68. ES-SAMED   -   i Domosdoshmi  
69. EL-KADIR   -     i Fuqishmi  
70. EL-MUKTEDIR   - i Gjithëmundshmi  
71. EL-MUKADDIM -   Përparuesi  
72. EL-MUEHHIR   -   Paslënësi
73. EL-EWWEL     -   i Pari  
74. EL-AHIR       -   i Fundit
75. EDH-DHAHIR -   i Dukshmi
76. EL-BATIN     -   i Padukshmi  
77. EL-WALIJ     -   Udhëheqësi  
78. EL-MUTE'ALIJ   - i Gjithëlartësuari  
79. EL-BERR         -   Mirëbërësi  
80. ET-TEWWAB   -   Pendimpranuesi
81. EL-MUNTEKIM   -   Ndëshkuesi
82. EL-'AFUWW   -   Mëkatfalësi
83. ER-REUF       -   i Dhembshuri
84. MALIKUL-MULK   - Pushtetmbajtësi
85. DHUL-XHELALI WEL IKRAM   - Atij i takon madhështia dhe nderi
86. EL-MUKSIT   -   Drejtësidhënësi
87. EL-XHAMI'   -   Tubuesi
88. EL-GANIJ   -   i Pasuri
89. EL-MUGNI   -   Pasuridhënësi
90. EL-MANI'   -   Privuesi
91. ED-DAR     -   Krijuesi i së keqes
92. EN-NAFI'   -   Krijuesi i së mirës
93. EN-NUR     -   Drita
94. EL-HADI     -   Udhëzuesi  
95. EL-BEDI'   -   Shpikësi  
96. EL-BAKI     -   i Përherëshmi
97. EL-WARITH -   Trashëguesi  
98. ER-RESHID -   Frymëzuesi
99. ES-SABUR   - Durimtari


 
  Today, there have been 15 visitors (50 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free